Özgün Araştırma

Ordu İlinde 2002-2011 Yılları Arasında Sıtma Epidemiyolojisi

10.5152/tpd.2013.18

  • Yeliz Çetinkol
  • Arzu Altunçekiç Yıldırım

Gönderim Tarihi: 31.05.2012 Kabul Tarihi: 28.03.2013 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(2):69-72

Amaç:

Sıtma, dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir halk sağlığı sorunu olarak önemini korumaktadır. Bu çalışma Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Sıtma Kontrol Birimi tarafından 2002-2011 yılları arasında saptanan sıtma vakaları incelenerek ilimizdeki sıtma epidemiyolojisinin araştırılması amacıyla yapılmıştır

Yöntemler:

Çalışma İl Sağlık Müdürlüğü verileri incelenerek retrospektif olarak yapılmıştır. Olgular tespit edildikleri aylar, yaş grupları, cinsiyet, yerleşim merkezleri ve parazit türüne göre değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Son 10 yıllık dönem içinde toplam 31,575 kan örneği incelenmiş ve 6’sında (%0,02) sıtma paraziti saptanmıştır. Pozitif olgular incelendiğinde tamamının 15 yaş ve üzeri olduğu ve bölge dışından gelen kişilerden oluştuğu görülmüştür. Vakaların yarısında etkenin Plasmodium vivax, diğer yarısında Plasmodium falciparum olduğu ve tespit edilen tüm P. falciparum olgularının yurtdışından Ordu’ya geldiği belirlenmiştir.

Sonuç:

Bu çalışma ile Ordu’da sıtma durumuna ait bilgilerin ortaya konması ve bu bilgilerin ülkemiz sıtma epidemiyolojik verilerine katkı sağlaması amaçlanmıştır. Ayrıca hastalığa karşı alınacak koruyucu önlemlere de yardımcı olacağı düşünülmektedir. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 69-72)

Anahtar Kelimeler: Ordu, sıtma, epidemiyoloji