Olgu Sunumu

Oral Squamöz Hücreli Karsinom Zemininde Gelişen Miyaz Olgusu

10.4274/tpd.galenos.2021.7230

  • Banuçiçek Yücesan
  • Cahit Babür
  • Nafiye Koç
  • Selçuk Kılıç

Gönderim Tarihi: 11.10.2020 Kabul Tarihi: 17.02.2021 Turkiye Parazitol Derg 2021;45(2):160-163 PMID: 34103297

Miyaz, diptera larva ve yumurtalarının doku istilasından kaynaklanan bir hastalıktır. Oral miyaz nadir görülen, yaşlılık, zayıf ağız hijyeni, süpüratif lezyonlar ve kanser olguları ilgili bir durumdur. Oral skuamöz hücreli karsinom (OSCC) miyazda önemli bir risk faktörüdür. Bu raporda, 82 yaşında bir kadın hastada OSCC zemininde gelişen miyaz sunulmuştur. Hasta, ağız içinde ovoid bir lezyon ile diş hekimine müracaat etmiş, sonra hastanede OSSC tanısı konmuş ve bu zeminde miyaz larvaları tespit edilmiştir. Larvalar Ulusal Parazitoloji Referans Laboratuvarı’na gönderilmiştir. Laboratuvar çalışmaları ile tespit edilen larvaların üçüncü dönem Sarcophaga sp. (Diptera: Sarcophagidae) larvaları olduğu tanımlanmıştır. Böylece, Türkiye’de ilk defa OSCC zemininde gelişen miyaz olgusu gösterilmiştir. Sonuç olarak, Türkiye’de miyaz sporadiktir ve sinek popülasyonunu kontrol ederek ve hijyene dikkat edilerek önlenebilir. Miyaz ile mücadele bir halk sağlığı sorunudur. İnsanlarda ve hayvanlarda karşılaşıldığından tek sağlık kavramı içinde değerlendirilmelidir. Bu olgu sunumu ile, bir halk sağlığı problemi olan miyaz etkenleri ile mücadeleye önem verilmesinin üzerinde durulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Larva, miyaz, oral skuamöz hücreli karsinom, Sarcophaga sp.

Tam Metin (İngilizce)