Özgün Araştırma

Olgu Sunumu: Yurtdışı Kaynaklı İki Plasmodium falciparum Olgusu

  • Şükran KÖSE
  • Cenk KIRAKLI
  • Seray ÖZENSOY TÖZ
  • Lütfiye KUZUCU
  • Gülgün AKKOÇLU
  • Nihat ÇEVİKEL

Gönderim Tarihi: 25.08.2009 Kabul Tarihi: 29.09.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(4):280-282

23 yaşında Pakistanlı erkek olgu ateş yüksekliği, bilinç bulanıklığı ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurusunda 39.3 0C ateş, bilinç bulanıklığı, subikterik skleralar ve splenomegali bulguları saptanmıştır. Laboratuar tetkiklerinde karaciğer testlerinde hafif yükseklik ve anemi olduğu görülmüştür. Yapılan kemik iliği aspirasyonunda P. falciparum gametosit ve trofozoitleri görülerek falciparum sıtması tanısı konulmuş, kinin ve doksisiklin tedavisine başlanmış ancak dirençli bulunarak meflokin ile devam edilmiştir. Yine Pakistan’lı ve 20 yaşındaki ikinci olguda ise acil servise başvurusunda 39.4 0C ateş, kapalı bilinç, ikterik skleralar ve tüm kardiyak odaklarda 2/6 sistolik üfürüm saptanmıştır. Laboratuar tetkiklerinde derin anemi ve trombositopeni, karaciğer testlerinde yükseklik saptanan olgunun kalın damla preparatında P. falciparum gametositleri görülmesi ile tanı konulmuştur. Her iki olguya uygun tedavi başlanmasına rağmen birinci olgu iyileşerek taburcu olurken ikinci olgu ARDS komplikasyonu nedeniyle kaybedildi. Bu çalışmada P. falciparum sıtması nedeniyle gelişen iki farklı klinik tablo sunulmuştur. Zamanında başlanan tedavi ile yanıt yüz güldürücü olurken, tersi durumda morbidite ve mortalitenin arttığının hatırlatılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Plasmodium falciparum, importe, direnç