Olgu Sunumu

Olgu Sunumu: Visseral Leishmaniasisde Amfoterisin B’nin Etkinliği

  • Seda GEYLANİ GÜLEÇ
  • Yasemin KIZILYER
  • Serap KARAMAN
  • Ela ERDEM
  • Nafiye URGANCI

Gönderim Tarihi: 08.12.2009 Kabul Tarihi: 04.03.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(2):73-75

Leishmaniasis, çocuklarda tanısı güçlükle konulabilen zoonotik bir hastalıktır. Tedavide amfoterisin B ile başarılı sonuçlar elde edilmektedir. İstanbul’da yaşayan, kala-azar tanısı konulan, lipozomal amfoterisin B ile tedavi edilen 7 aylık bir kız olguyu sun-duk. İstanbul doğumlu, 3 haftadır halsizliği, 2 günden beri de solukluğu ve karın şişliği olan olgunun ailesinde seyahat öyküsü yoktu. Muayenesinde solukluk, huzursuzluk ve hepatosplenomegali, tetkiklerinde pansitopeni ve albumin düşüklüğü saptandı. Periferik yaymada atipik hücre görülmedi. Diğer anemi ve enfeksiyon tetkikleri normaldi. Kemik iliği aspirasyonunda özellik yoktu. Yatışının 10. gününde ateşinin devam etmesi ve hepatosplenomegali boyutlarında artış olması üzerine yapılan ikinci kemik iliği aspirasyonunda her sahada çok sayıda amastigotlar görüldü. Kala-azar tanısı konan hastaya Amfoterisin-B tedavisi uygulandı, klinik ve mikrobiyolojik yanıt alındı. Olgumuzdaki gibi seyahat öyküsü, temas öyküsü olmayıp batı bölgelerde yaşayan, pansitopeni ya da bisitopenisi olan, tüm yaş grubundaki olgularda dalak çok büyük olmasa bile, visseral leishmaniazis düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Leishmaniasis, çocuk, amfoterisin-B