Özgün Araştırma

Olgu Sunumu: Kala-azar’ın Amphotericin B Lipid Komplex (Abelcet®) ile Tedavisi

  • Şükran KÖSE
  • Seray ÖZENSOY TÖZ
  • İ. Cüneyt BALCIOĞLU
  • Ali OLUT
  • Metin KORKMAZ
  • Yusuf ÖZBEL

Gönderim Tarihi: 25.06.2004 Kabul Tarihi: 28.07.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(3):126-128

SSK İzmir, Tepecik Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları kliniğine başvuran 45 yaşındaki kadın hastanın fiziksel ve laboratuvar incelemelerinde; hepatosplenomegali, pansitopeni ve hipergammaglobulinemi saptanmıştır. Kemik iliği yayma preparatında Leishmania amastigotları görülen hastanın, serolojik ve bakteriyolojik testlerinin de pozitif olduğu görüldükten sonra hasta, leishmaniasis e salmonellosis tanısı almıştır. Amphotericin B Lipid Komplex (Abelcet®) infüzyon olarak aralıklı olarak uygulanmış ve visseral leishmaniasisin tedavisinde etkili olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Leishmaniasis, visseral, Abelcet, olgu sunumu