Olgu Sunumu

Olgu Sunumu: Adductor Brevis Kasını Tutan Primer Kist Hidatik

  • Ali ACAR
  • Osman RODOP
  • Ercan YENİLMEZ
  • Orhan BAYLAN
  • Oral ÖNCÜL

Gönderim Tarihi: 12.10.2008 Kabul Tarihi: 13.02.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(2):174-176

Bu yazıda, sol uylukta ağrısız kitle ile başvuran ve primer kas hidatik kisti tanısı alan 20 yaşında bir erkek hastayı sunuyoruz. Ultrason ve MRI görüntüleme yöntemleri ile sol uyluk posteromedial bölgede büyük ölçüde adductor brevis kas içinde yerleşmiş multioküler kistik kitle tespit edildi. Literatürde daha önce bildirilmiş adductor brevis kas tutulumlu kist hidatik olgusuna rastlanmadı. Preoperatif ve postoperatif albendazole tedavisi ve kistin cerrahi yöntemle çıkarılması ile hasta başarılı olarak tedavi edildi. Özellikle endemik bölgelerde, kaslarında kitle tespit edilen hastaların ayırıcı tanısında kist hidatik yer almalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ekinokokkozis, adductor brevis kası, albendazole