Özgün Araştırma

Çocukluk Çağında Kistik Ekinokokkozis: Tek Merkezin Beş Yıllık Deneyimi

10.5152/tpd.2016.4381

  • Tuğba Koca
  • Selim Dereci
  • Ali Gençer
  • Levent Duman
  • Aykut Recep Aktaş
  • Mustafa Akçam
  • Füsun Zeynep Akçam

Gönderim Tarihi: 28.06.2015 Kabul Tarihi: 18.02.2016 Turkiye Parazitol Derg 2016;40(1):26-31

Amaç:

Çocuk polikliniklerimizde 5 yıllık sürede takip edilen kistik ekinokokkozis tanılı hastaların klinik ve takip bulgularının değerlendirilmesi.

Yöntemler:

2009-2014 yılları arasında kistik ekinokokkozis tespit edilen 34 hastanın demografik, klinik, laboratuar ve takip bulguları geriye dönük olarak incelendi. Çeşitli nedenlerle düzgün takip edilmeyen veya dosya kayıtlarına ulaşılamayan 10 hasta çalışma dışı bırakıldı.

Bulgular:

Çalışmaya dâhil edilen 24 hastanın 12’si (%50) kız, 12’si (%50) erkek olup, yaş ortalaması 11,17±3,71 (5-17) yıl olarak saptandı. En sık başvuru yakınmaları; karın ağrısı (%41,7), öksürük (%16,7) ve halsizlikti (%12,5). Hastaların %54,2’sinde sadece karaciğer tutulumu, %33,3’ünde sadece akciğer tutulumu, %4,2’sinde intraabdominal tutulum ve %8,3’ünde çoklu organ tutulumu mevcuttu. Hastaların ilk başvuru anında yapılan ekinokok indirekt hemaglütinasyon testi 13 (%54,2) hastada pozitif idi. Hastaların tümü albendazol tedavisi aldı. Yedi hastaya ponksiyon-aspirasyon-injeksiyon-reaspirasyon (PAIR) (%29,2), altı hastaya açık cerrahi (%24,2), bir hastaya da hem PAIR işlemi hem de açık cerrahi uygulandı.

Sonuç:

Kistik ekinokokkozis, gelişmekte olan ülkeler için ciddi bir sağlık sorunudur. Endemik bölgelerde şüpheli radyolojik ve klinik bulgular varlığında mutlaka akla getirilmelidir. (Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 26-31)

Anahtar Kelimeler: Çocuk, kistik ekinokokkozis, PAIR