Özgün Araştırma

Çocuklarda Kutanöz Leishmaniasis: Tek Merkez Deneyimi

10.5152/tpd.2017.5118

  • Ayşe Kaman
  • Gönül Tanır
  • Zeynep Gökçe Gayretli Aydın
  • Özge Metin
  • Türkan Aydın Teke
  • Fatma Nur Öz
  • Mesut Mungan

Gönderim Tarihi: 03.03.2017 Kabul Tarihi: 22.08.2017 Turkiye Parazitol Derg 2017;41(4):214-218

Amaç:

Leishmaniasis, tüm dünyada görülen, Leishmania türlerinin etken olduğu paraziter bir enfeksiyon hastalığıdır. Leishmaniasis, Türkiye’nin Güney Doğu’sunda ve komşu Orta Doğu ülkelerinde endemiktir. Bu çalışma ile, Suriye’deki savaştan sonra hastanemize kutanöz leishmaniasis (KL) tanısı ile kabul edilen hastaların klinik özelliklerini tanımlamayı hedefledik.

Yöntemler:

Ocak 2014 ile Aralık 2015 arasında Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne toplam 16 kutanöz leyş

Bulgular:

Hastaların ortalama yaşı 74,3±32,3 ay olarak tespit edilirken (Aralık: 1-10,5 yaş) hastalarda en sık tutuluan vücut bölgesinin yüz ve boyun (%87,5) bölgesi olduğu belirlenmiştir. Ciltten alınan örneklerin yaymalarının mikroskobik incelemesinde 9 (%56) hastada amastigot şekilleri görülmüştür. Ekstemitelerde lezyonu olan 2 (%12,5) hasta intralezyonel meglümin antimonat ile tedavi edilmiştir. On dört hasta sistemik olarak tedavi edilmiştir.

Sonuç:

Artan insan hareketleri ve göçler nedeniyle Ankara gibi hastalığın endemik olmadığı bölgelerde de KL vakaları görülebilir. Özellikle, Suriye gibi endemik bölgelerden gelen, ağrısız cilt lezyonları ile başvuran hastalarda endemik olmayan bölgelerde de çocuk hekimleri tarfından KL akılda tutulmalıdır

Anahtar Kelimeler: Kutanöz leishmaniasis, çocuk, Suriyeli mülteciler