Özgün Araştırma

Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı ve Bununla İlişkili Etmenler

  • Ferda YAPICI
  • Gülden SÖNMEZ TAMER
  • Emin Sami ARISOY

Gönderim Tarihi: 12.11.2008 Kabul Tarihi: 01.12.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(4):346-350

Bu çalışmada, Hastanemizin Pediatri polikliniğine çeşitli yakınmalarla getirilen 400 çocukta bağırsak parazitlerinin görülme sıklığı, bununla ilişkili etmenler incelenmiş ve Üniversite Hastanesine getirilen her çocukta parazit taramasının gerekli olup olmadığı araştırılmıştır. Tüm dışkı örnekleri nativ-lugol, formol-eter çöktürme, trikrom ve kinyon asit-fast boyama yöntemleriyle incelenmiştir. Hastaların hemoglobin düzeylerine bakılmış ve selofan bant yöntemi uygulanmıştır. Hastalara bağırsak parazitlerin görülme sıklığı ile ilişkili etmenlere yönelik anket formu dağıtılarak doldurulması sağlanmıştır. Yapılan parazitolojik incelemeler sonucu çocukların 156’sında (%39) bir veya daha fazla parazit tespit edilmiştir. İlk üç sırada yer alan parazitler; Giardia intestinalis (%19,8), Enterobius vermicularis (%15) ve Blastocystis hominis (%5,8)’dir. Parazit görülme sıklığı ile ilköğretim çağında olma, anne-baba eğitim düzeyi, sosyo-ekonomik seviye, kırsal bölgede oturma, karın ağrısı, makat kaşıntısı, ağızdan salya akması, burun kaşıntısı ve ishal arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkili bulunmuş, ancak yaşa göre boy-ağırlık ve hemoglobin değerleri, evde yaşayan birey sayısı, içme suyu kaynağı, tuvalet sonrası temizlik yöntemleri arasında bir ilişki saptanmamıştır. Bağırsak parazitleriyle ilişkili etmenler değerlendirildiğinde; çocukların en az % 50’sinde parazite rastlanmıştır. WHO herhangi bir toplulukta, parazitoz %50’yi geçtiğinde parazit taraması ve tedaviyi önerdiğinden, bu risk faktörlerinden en az birinin olması durumunda dışkıda parazit taramasının yapılması uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, anne-baba eğitimi, boy-ağırlık-hemoglobin düzeyi