Özgün Araştırma

Internal Transcribed Spacer (ITS) Sekans Polimorfizmlerinin Trichomonas vaginalis Genotiplendirmesinde Yöntem Olarak Kullanılması

10.5152/tpd.2018.5503

  • Hatice Ertabaklar
  • Sema Ertuğ
  • Serçin Özlem Çalışkan
  • Erdoğan Malatyalı
  • Bülent Bozdoğan

Gönderim Tarihi: 15.08.2017 Kabul Tarihi: 12.12.2017 Turkiye Parazitol Derg 2018;42(1):6-10

Amaç:

Trichomonas vaginalis (T. vaginalis) cinsel yolla bulaşan hastalık etkenleri arasında viral patojenlerden sonra en sık görülen tür olup küresel bir dağılım göstermektedir. Bu çalışmanın amacı T. vaginalis internal transcribed spacer (ITS) dizilerini kullanarak parazitin genotiplendirilmesinde yeni bir yöntemin ortaya konulmasıdır.

Yöntemler:

Çalışmamızda öncelikle farklı olgulardan izole edilen ve kriyoprezervasyon yapılarak saklanan 20 T. vaginalis izolatı canlandırılarak DNA izolasyonları yapılmıştır. Bu örneklerin ITS bölgeleri polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile çoğaltılmış ve sekanslanmıştır. Genbank’da yer alan diğer ITS sekansları ile bu çalışmada elde edilenler sıralanarak polimorfizmler belirlenmiştir. Son olarak her bir farklı sekans için sekans tipi tanımlanmıştır.

Bulgular:

Trichomonas vaginalis ITS sekansları arasında %99’a varan bir homoloji saptanmış olup bunlardan beşinin (n=20,%40), referans olarak seçilen L29561 Genbank numaralı ITST1 tipi T. vaginalis sekansı ile aynı olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra, izolatların 13’ünde A58 delesyonu (ITST10) ve birinde C203T mutasyonu (ITST2), birinde A58 delesyonu ve C203T mutasyonu (ITST11) tespit edilmiştir. Diğer ülkelerden izole edilen T. vaginalis izolatlarının ITS sekansları bizim çalışmamızdakilerle birlikte değerlendirildiğinde 11 farklı ITS sekans tipi tanımlanmış olup en sık ITST1 (%44,4) saptanmıştır

Sonuç:

Çalışmamızda ITS sekanslarına göre geliştirilen bu genotiplendirme yaklaşımının T. vaginalis’in moleküler epidemiyolojisinin daha iyi anlaşılmasına ve izolatların birbirinden genetik olarak ayırt edilmesinde faydalı olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: ITS, Trichomonas vaginalis, genotip