Özgün Araştırma

Nevşehir Yöresi Koyunlarında Toxoplasma gondii’nin Seroprevalansı

10.5152/tpd.2017.5245

  • Dilek Özmutlu Çakmak
  • Bilge Karatepe

Gönderim Tarihi: 06.02.2017 Kabul Tarihi: 02.08.2017 Turkiye Parazitol Derg 2017;41(3):148-151

Amaç:

Bu çalışma, İç Anadolu Bölgesinde Nevşehir yöresinde bulunan koyunlarda Toxoplasma gondii (T. gondii)’nin seroprevalansının araştırılması amacı ile yapılmıştır.

Yöntemler:

Çalışmanın materyali olarak Nevşehir ilinde 7 farklı çalışma merkezine ait (Gülşehir, Nevşehir Merkez, Kozaklı, Acıgöl, Avanos, Hacıbektaş, Derinkuyu) 1-7 yaş arasında toplam 180 koyun rastgele seçilerek kan örnekleri alınmıştır. Alınan kan örneklerinin serumları çıkarılmış T. gondii antikorları yönünden ELISA testi ile incelenmiştir.

Bulgular:

Nevşehir yöresinde ELISA testi ile incelenen toplam 180 koyunun 18 (%10)’inin T. gondii antikorları yönünden seropozitif olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında en yüksek seropozitiflik %11,53 oranı ile 1-2 yaşındaki koyunlarda tespit edilirken en az seropozitiflik oranı ise %8,51 ile 5-7 yaş arası koyunlarda belirlenmiştir. Cinsiyetlere göre 162 koyunun 18 (%11,1)’inde seropozitiflik tespit edilmiş, buna karşılık 18 koçta seropozitiflik saptanmamıştır. Ayrıca çalışma merkezleri açısından koyunlarda en yüksek seropozitiflik %32 oranı ile Avanos’da, en düşük seropozitiflik ise %2,9 oranı ile Kozaklı’da tespit edilmiştir. Elde edilen seropozitiflik oranlarında; koyunların yaş grupları ve cinsiyetlerinin istatistiksel olarak önemli (p>0,05) olmadığı, çalışma merkezlerinin ise istatistiksel olarak önemli olduğu saptanmıştır (p<0,05).

Sonuç:

Nevşehir yöresinde koyunlarda Toxoplasma gondii’nin varlığı ilk kez bu çalışma ile belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, koyun, Nevşehir, seroprevalans, ELISA, Türkiye