Olgu Sunumu

Multiple Rekürrensle Seyreden Pelvik Tutulumlu Hidatik Kist: Olgu Sunumu

10.5152/tpd.2011.45

  • Hüsrev Diktaş
  • Selami Çakmak
  • Vedat Turhan
  • Ali Kantemir
  • Bülent Güleç
  • Oral Öncül
  • Osman Rodop
  • Ersin Öztürk
  • Levent Görenek

Gönderim Tarihi: 30.03.2011 Kabul Tarihi: 04.08.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(3):178-180

Hidatik kist hastalığı, Echinococcus granulosus’un metasestod formunun sebep olduğu, primer olarak karaciğer ve akciğer tutulumu ile seyreden paraziter bir hastalıktır. Kemik tutulumu olguların yalnızca %1’in de görülmekle beraber bu olguların da yaklaşık %50’si spinal tutulumla seyretmektedir. Burada tekrarlayan pelvik ve spinal tutulumlu hidatik kist nedeniyle on bir kez opere edilmiş 70 yaşında bir erkek olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hidatik kist, pelvik, spinal, Echinococcus granulosus