Derleme

Mikrosporidialar ve Mikrosporidiyozis

10.5152/tpd.2013.28

  • Süleyman Yazar
  • Özgür Koru
  • Berna Hamamcı
  • Ülfet Çetinkaya
  • Ülkü Karaman
  • Salih Kuk

Gönderim Tarihi: 02.01.2013 Kabul Tarihi: 19.02.2013 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(2):123-134

Mikrosporidialar, zorunlu hücre içi parazitidirler ve konak hücresi dışında metabolik aktivasyon göstermemektedirler. Ökaryotik hücrelerdir, fakat bazı tipik ökaryotik özellikler eksiktir. Şimdiye kadar tanımlamış 144 cins içinde 1200’den fazla türü vardır. Mikrosporidiaların en çok bilinene evresi küçük ve oldukça dirençli olan sporlarıdır. Boyutları türe göre farklılık gösterir ama genellikle 1-10 µm arasındadır. Mikrosporodiaların hayatları üç fazda incelenebilir; enfektif veya çevresel faz, proliferatif veya üreme fazı ve sporogonik faz. Mikrosporidiaların tanısında Işık mikroskobu, Transmisyon Elektron Mikroskobu (TEM), Immünofloresan tekniği (IFA) ve Moleküler yöntemler gibi değişik metotlar kullanılmaktadır. Klinik semptomlar, enfeksiyonun lokalizasyonu ve konağın immün durumu ile yakından ilişkilidir. İnsanlarda görülen mikrosporidiosis önemli ve hızlı gelişen fırsatçı bir hastalıktır özellikle de AIDS’li immunocompromise hastalarda daha ciddi seyretmektedir. Mikrosporidiosis’in tedavisi genellikle ilaç ve destek tedavi ile sağlanmaktadır. Enfeksiyona ve türüne bağlı olarak farklı ilaçlar kullanılmaktadır. Tedavide en yaygın olarak albendazol ve fumagilin kullanıldığı belirtilmektedir. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 123-34)

Anahtar Kelimeler: Mikrosporidia, mikrosporidiyozis, tanı yöntemleri, klinik