Özgün Araştırma

Mevsimsel Değişime ve Boy Büyüklüğüne Bağlı Olarak Leuciscus cephalus L.’un (Örenler Baraj Gölü, Afyonkarahisar) Helmint Faunası Üzerine Bir Araştırma

  • Esra KURUPINAR
  • Mehmet Oğuz ÖZTÜRK

Gönderim Tarihi: 15.03.2009 Kabul Tarihi: 17.06.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(3):248-253

Bu çalışmada, Temmuz 2007 ile Mayıs 2008 tarihleri arasında Örenler Baraj Gölü’nden temin edilen 103 Leuciscus cephalus’un helmintleri üzerinde incelemeler yapılmıştır. Konak balıkta 5 tür parazit bulunmuştur: Bu türlerden Dactylogyrus vistuale solungaçlarda (%42,7, 10.6±14.8 parazit/balık), Diplostomum sp. göz merceğinde (%12,6, 4.1±4.0), Bothriocephalus acheilognathi bağırsaklarda (%23,3, 4.8±10.4), Ligula intestinalis vücut boşluğunda (%12,6, 2.1±1.2), Pomphorhynchus laevis bağırsaklarda (%32,4, 4.6±5,5) bulunmuştur. Parazit türlere ait enfeksiyon verileri, mevsimlere ve konak balık boy büyüklüğüne bağlı olarak da değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Örenler, Leuciscus, parazit, helmint