Olgu Sunumu

Metastatik Akciğer Hastalığını Taklit Eden Hidatik Kist Hastalığı Olgusu

10.5152/tpd.2011.30

  • Nurettin Yiyit
  • Rauf Görür
  • Fatih Hikmet Candaş
  • Akın Yıldızhan
  • Vedat Turhan
  • Turgut Işıtmangil

Gönderim Tarihi: 23.01.2011 Kabul Tarihi: 19.05.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(2):120-124

Akciğer hidatik kistleri çoğunlukla tek bir lezyon olarak, daha az oranda multipl olarak izlenebilir. Hidatik kist radyolojik olarak homojen bir opasite görünümü verdiğinden maligniteler başta olmak üzere nodüler lezyonlardan ayırımında zorluklar yaşanabilir. Sağ göğüs ağrısı ile başvuran 22 yaşında erkek hastanın akciğer grafisinde bilateral pulmoner nodüller tespit edildi. Hastanın bilgisayarlı tomografi (BT) incelemesinde sağ akciğerde 34 adet nodüler dansite, sol akciğerde ise 21 adet nodüler dansite izlendi. Bu haliyle lezyonlar ilk önce metastatik akciğer hastalığını düşündürdü. Yapılan tru-cut akciğer biyopsisi nondiagnostik olarak rapor edildi. Anti-E. granulosus IgG (ELISA) pozitif çıkması üzerine hastaya hidatik kist hastalığı (HKH) ön tanısı konuldu. Sağ torakotomi yapılan hastada BT’de izlenenden çok daha fazla sayıda kistin bulunduğu görüldü. Postoperatif 800 mg/gün albendazol tedavisi başlandı. Medikal tedavinin ikinci ayında çekilen BT’de lezyonların sayı olarak sebat ettiği ancak boyut olarak gerilediği görüldü. Postoperatif dördüncü ayda çekilen kontrol BT’de lezyonların bir kısmının kaviter görünüm aldığı tespit edildi. Şüpheli radyolojik bulgular tespit edilen hastalarda ayırıcı tanı açısından HKH akılda bulundurulmalıdır. HKH için asıl tedavi yöntemi cerrahi olmasına karşın, kistlerin tamamının cerrahi tedavi ile çıkartılamadığı multipl kistlerin bulunduğu hastalarda medikal tedavi uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Kist Hidatik, bilateral kist, multipl kist