Özgün Araştırma

Mesenteric Doppler Ultrasonography Findings of Echinococcus multilocularis Infection: An Experimental Study

  • Tonay INCEBOZ
  • Yigit GOKTAY
  • Ozgul SAGOL
  • Metin KORKMAZ
  • Ahmet UNER

Gönderim Tarihi: 23.03.2008 Kabul Tarihi: 19.01.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(2):151-154

Echinococcus multilocularis ÖZET: (Em)’in larvası tarafından oluşturulan alveolar ekinokokkoz ‘un tanısı sıklıkla zordur ve hemen hemen daima hastalığın ileri evrelerinde olasıdır. Bu çalışmada; gerbillerdeki karın içi organ dışı alveolar echinococcosis enfeksiyonu- nun tanısında Doppler ultrasonografi görüntüleme bulgularını değerlendirmeyi amaçladık. Hastalığın hayvan modeli Meriones unguiculatus türü gerbillerde geliştirildi. Altı enfekte hayvan üzerinde çalışıldı. Doppler ultrasonografi dahil abdominal ultrasonografi implantasyondan sonraki 20-25. günlerde uygulandı. Daha sonra hayvanlar sakrifiye edilip enfekte örnekler histopatolojik olarak ince- lendi. Enfekte hayvanların ultrasonografik incelemesi, karın içinde lobule, heterojen kistik lezyonları ortaya koydu. Lezyonlarda hipoekoik ve anekoik kistik bölgeleri olan ekojenik solid kısımlar mevcuttu. Doppler ultrason incelemesi, heterojen kistik lezyonlarda vasküler adaları gösterdi. Renk modu, lezyonların solid kısımlarında multipl vasküler kodlanmayı ortaya koydu. Bunların çoğu venöz yapılardı ancak aynı zamanda düşük direnç indeksleri olan dominant akım gösteren arteriyel damarlar da vardı. Vasküler yapıların, infiltran inflamatuar kitle lezyonlarında doğal mezenterik damarları invazyona uğrattığı düşünüldü. Deneysel olarak Meriones unguiculatus türü gerbillerde, karın içindeki heterojen kitle lezyonları içinde düzensiz mezenterik vasküler yapıların doppler ultrason bulgusunun, organ dışı E. multilocularis enfeksiyonu için önemli bir tanısal bulgu olabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Alveolar echinococcosis, tanı, Doppler ultrasonografi