Özgün Araştırma

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarında Ekim 2015-Ekim 2016 Tarihleri Arasında İncelenen Dışkı Örneklerindeki Parazit Dağılımı

10.5152/tpd.2018.5718

  • Koray Öncel

Gönderim Tarihi: 10.11.2017 Kabul Tarihi: 12.12.2017 Turkiye Parazitol Derg 2018;42(1):20-27

Amaç:

Ekim 2015-Ekim 2016 arasındaki bir yıllık süreçte, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına başvuran toplam 7.353 hasta bağırsak parazitleri açısından değerlendirilmiştir.

Yöntemler:

Tüm dışkılara doğrudan bakı (nativ-lugol), formol etil asetat çöktürme ve trikrom boyama yöntemleri uygulanmıştır. Selofan bant tekniği, hastanemizde pediatri kliniği olmadığı için kısıtlı sayıda hastaya tatbik edilebilmiştir

Bulgular:

Toplam 7.353 hastanın 2.322’sinde (%31,6) bir veya daha fazla bağırsak paraziti tespit edilmiştir. Dışkı örneklerinde sıklık sırası ile Blastocytis spp. (n=1884; %63,6), Entamoeba coli (n=390; %13,2) ve Giardia intestinalis (n=169; %5,7) görülmüştür. Parazit görülen olguların 528’inde (%22,7) birden fazla parazit saptanmıştır. Kadınlardaki parazit oranı %30,3 iken erkeklerde %33,4 olarak tespit edilmiştir.

Sonuç:

İl bazında bağırsak parazitozları toplum sağlığı açısından halen önemini korumaktadır.

Anahtar Kelimeler: Parazit, dağılım, Şanlıurfa