Özgün Araştırma

Manisa İlimizde Görülen Leishmaniasis Etkeni Leishmania Türlerinin Kriyoprezervasyonu

10.5152/tpd.2017.5267

  • İbrahim Çavuş
  • Fulya Ocak
  • Tuğba Kaya
  • Ahmet Özbilgin

Gönderim Tarihi: 27.02.2017 Kabul Tarihi: 11.07.2017 Turkiye Parazitol Derg 2017;41(3):152-155

Amaç:

Coğrafyamızda önemli bir sağlık problemi nedeni olan Leishmania türlerinin virülansının ve genetik materyalinin korunması için yapılacak kriyoprezervasyon yönteminin sağlıklı işleyip işlemediğinin gözlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı’nda Novy-MacNeal-Nicolle (NNN) besiyerlerinde ardışık pasajlarla devam eden Leishmania tropica, L. infantum, L. major ve L. donovani suşları kullanılmıştır. NNN besiyerinde kültürü yapılan promastigotlar RPMI 1640 sıvı besiyerlerine aktarılmış ve logaritmik faza giren promastigotlar fosfat tampon solüsyonu (PBS) ile 3 defa yıkanmıştır. Promastigot sayısı 108 mL/promastigot olarak ayarlanmış ve üzerine %15 Dimetilsülfoksit (DMSO) eklenmiştir. Leishmania türlerinin her biri 12 ayrı steril kriyo tüplerine aktarılmıştır. Tüpler Coolcell kutularına yerleştirilerek -86°C’de bir gece bekletilmiştir. Ertesi gün hızlı bir şekilde tüpler sıvı azot tankına aktarılmıştır. Sıvı azot tankına aktarılan kriyo tüpleri birer ay ara ile her Leishmania türünden birer adet çıkarılarak uygun şekilde çözündürülmüş ve NNN besiyerlerine ekimleri yapılmıştır.

Bulgular:

Çalışma süresince her ay sıvı azot tankından çıkarılan Leishmania izolatlarının her birinin % 60-65 oranında canlılıklarını koruduğu ve NNN besiyerlerine yapılan ekimlerinde promastigotların 7.günde logaritmik faza girdiği gözlenmiştir. Mikroskop incelemelerinde promastigot yapılarında ve hareketlerinde anormallikler gözlenmemiştir

Sonuç:

Çalışmamızda leishmanisis ile ilgili yapılması planlanan araştırmalarda kriyoprezervasyonun önemli olduğu ve DMSO ile yapılan kriyoprezervasyonun başarılı olduğu kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Lesihmania spp., Kriyoprezervasyon, Manisa, Türkiye