Özgün Araştırma

Manisa İl ve İlçelerinde Saptanan Sivrisinek Türlerinin (Diptera: Culicidae) Yaşam Alanları ve Mevsimsel Değişikliklere Göre Değerlendirilmesi

10.5152/tpd.2011.25

  • Hasan Muslu
  • Özgür Kurt
  • Ahmet Özbilgin

Gönderim Tarihi: 03.02.2010 Kabul Tarihi: 27.02.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(2):100-104

Amaç:

Manisa ilinde yaşayan sivrisinek türlerini ve bunların neden olabileceği enfeksiyon hastalıklarını belirlemek amacıyla, Ekim 2008-Ekim 2009 arası sucul habitatlardan sivrisinek larva örnekleri toplanarak tür tayini yapılmıştır.

Yöntemler:

Çalışma alanlarında yüzey suyundan standart larva toplama kepçesi yardımıyla sivrisinek larvaları toplanmıştır. Toplanan 1. ve 2. evre sivrisinek larvaları laboratuvara getirilmiş, 3. ve 4. evre larva haline geldiklerinde tür tayinleri yapılmış ve ergin hale gelene dek laboratuarda tutulmuşlardır. Ayrıca, habitat suyunda bulunan sivrisinek pupaları ile 3. ve 4. evre larvalarından ergin hale geçenlerin tür tayinleri de yapılmıştır

Bulgular:

Çalışmada toplam 8098 larvanın örneklemesi yapılmış ve Culex pipiens ile Culex martinii’nin Manisa’daki baskın türler olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar Manisa’da Culex cinsine bağlı üç [Culex (Culex) pipiens, Culex (Neoculex) martinii ve Culex (Maillotia) deserticola], Culiseta cinsine bağlı iki [Culiseta (Culiseta) annulata ve Culiseta (Allotheobaldia) longiareolata] ve Anopheles cinsine ait bir türün [Anopheles (Cellia) superpictus] bulunduğunu göstermiştir.

Sonuç:

Manisa ilinde sıtma vektörü An. superpictus ile, tularemi ve Batı Nil Virüsü gibi birçok arbovirüsün vektörleri olan Cx. pipiens, Cs. annulata ve Cs. longaireolata’nın yerleşik olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında toplanan sivrisineklerde enfeksiyon ajanı mikroorganizmaların varlığı araştırılacaktır. Bu gibi çalışmaların daha geniş ölçekli olarak yürütülmesi bölgemizde görülebilecek vektör hastalıklarına karşı önlem alınmasına katkıda bulunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Manisa, sivrisinek, Culex spp., Anopheles, vektör