Özgün Araştırma

Leishmania tropica Promastigotları Üzerine Moksifloksasin, Linezolid ve Kaspofunginin in vitro Antileishmanial Etkisinin Araştırılması

10.5152/tpd.2013.01

  • Mehmet Emin Limoncu
  • Bayrı Eraç
  • Tuğba Gürpınar
  • Ahmet Özbilgin
  • İ. Cüneyt Balcıoğlu
  • Mine Hoşgör-Limoncu

Gönderim Tarihi: 05.06.2012 Kabul Tarihi: 16.01.2013 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(1):1-3

Amaç:

Bu çalışmada, Leishmania tropica üzerine moksifloksasin ve linezolid ile kaspofunginin, potansiyel anti-leishmanial etkilerinin in vitro olarak araştırılması amaçlandı.

Yöntemler:

Tüm ajanların in vitro etkisi mikrodilüsyon yöntemiyle araştırıldı. Bu amaçla moksifloksasin, linezolid ve kaspofunginin 4096 µg/mL-0.008 µg/mL arasındaki konsantrasyonlarda seri dilüsyonları yapıldı. Ardından uygun besiyerinde inkübe edilen promastigotlar hemositometre ile sayıldı ve besiyeri+antibiyotik veya antifungal içeren kuyucuklardaki son konsantrasyonları 2.5x106 hücre/mL olacak şekilde ayarlandı. İnkübasyondan sonra canlı promastigotlar hemositometre ile sayıldı ve ajanların %50 inhibitör konsantrasyonları (IK50) kontrollerle karşılaştırılarak belirlendi.

Bulgular:

Moksifloksasin, linezolid ve kaspofunginin in vitro IK50 değerleri sırasıyla 194.7 µg/mL, 896 µg/mL ve 235.7 µg/mL olarak bulundu.

Sonuç:

Moksifloksasinin, L. tropica promastigotlarına karşı çalışılan diğer ajanlara göre daha düşük konsantrasyonlarda etkili olduğu sonucuna varıldı. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 1-3)

Anahtar Kelimeler: Leishmania tropica, antileishmanial activite, moxifloxacin, linezolid, caspofungin