Özgün Araştırma

Kutanöz Leishmaniasisli Olgularda Serum Makrofaj Migrasyon İnhibitör Faktör (MİF) Değerlerinin Araştırılması

  • Didem L. KOZACI
  • Sema ERTUĞ
  • Tülay KAVAK
  • Pınar OKYAY
  • Ian C. CHIKANZA
  • Hatice ERTABAKLAR

Gönderim Tarihi: 04.03.2005 Kabul Tarihi: 20.05.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(3):145-148

Bu çalışmada kutanöz leishmaniasis infeksiyonunda immünolojik bir marker olarak MİF’in olası rolü araştırılmıştır. 20 akut kutanöz leishmaniasisli (KL) olgu ve 20 sağlıklı kişinin serum örneklerinde sandviç ELISA yöntemi ile MİF düzeyi ölçülmüştür. Kontrol grubunda MİF değerleri 3,50 ± 7,07 ng/ml, CL hasta grubunda ise 69,05 ± 149,48 ng/ml bulunmuştur Kontrol ve olgu grupları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,001). MİF değerlerindeki bu artış Leishmania varlığına bağlı olarak T hücreleri üzerinden hücresel immün yanıtın uyarılmasına bağlı olabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Makrofaj migrasyon inhibitör faktör, Leishmania