Özgün Araştırma

Kutanöz Leishmaniasis’in 2009 ve 2016 Yılları Arasında Orta İran’da Endemik Bir Bölgedeki Epidemiyolojik Trendi

10.4274/tpd.galenos.2019.6064

  • Doroodgar Moein
  • Doroodgar Masoud
  • Nematian Mahmood
  • Doroodgar Abbas

Gönderim Tarihi: 09.06.2018 Kabul Tarihi: 06.03.2019 Turkiye Parazitol Derg 2019;43(2):55-59 PMID: 31204455

Amaç:

Kutanöz leishmaniasis (KL), tropik ve subtropik bölgelerde görülen sık parazitik enfeksiyonlardan biridir ve İran’daki önemli sağlık sorunlarındandır. İsfahan Bölgesi’ndeki Aran va Bidgol şehrinde KL’yi epidemiyolojik açıdan araştırmak için bu çalışmayı Orta İran’da yaptık.

Yöntemler:

Bu kesitsel çalışma 2009 ve 2016 yılları arasında 8 yıllık dönemde yapıldı. Bütün hastalardan smear alındı ve ışık mikroskobu ile incelendi. Sağlık merkezlerine yönlendirilen KL tanılı hastaların temel demografik ve klinik bilgileri toplandı ve SPSS programı ile analiz edildi.

Bulgular:

Dokuz yüz yirmi altı KL tanısı konmuş hastanın 542’si (%58,5) erkek, 384’ü (%41,5) kadındı. KL erkeklerde daha fazlaydı (%58,5). En yüksek ve en düşük KL insidansı 100000’de 238,5 ve 44,2 ile sırasıyla 2009 ve 2016’da saptanmıştır. En yüksek insidans %26,3 ile 0-9 yaş grubu hastalarda saptandı. Sonbahar en sık hasta görülen mevsimdi (%54). En çok lezyon ellerde görüldü (%44,7). Hastaların %65,4’ü sistemik glucantime rejimi ile tedavi edildi.

Sonuç:

Çalışmamızın sonuçlarına göre, 8 senelik dönemde KL insidansı düşme trendinde olsa da halen KL insidansı yüksektir. Bu, telaşlandırıcı bir durumdur; hastalığın kontrolü ve önlenmesi için dikkatli bir planlama yapılması oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Epidemiyoloji, Kutanöz leishmaniasis, İran

Tam Metin (İngilizce)