Özgün Araştırma

Kutanöz Leishmaniasis ve Antalya İlindeki Durumu

10.5152/tpd.2013.21

  • Önder Ser
  • Hüseyin Çetin

Gönderim Tarihi: 19.02.2013 Kabul Tarihi: 10.03.2013 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(2):84-91

Amaç:

Leishmaniasis, Leishmania cinsi hücre içi protozoon parazitlerin neden olduğu, farklı klinik şekilleri olan hastalıklar grubudur. Hastalık, parazitle enfekte olmuş dişi kum sineklerinin insanlardan kan emmesi ile bulaşmaktadır. Kutanöz leishmaniasis (KL) hastalığın en yaygın formudur. Bu çalışmanın amacı KL’nin Antalya’daki durumunu incelemek ve hastalığın bu bölgede önlenmesine katkı sağlamaktır.

Yöntemler:

2005-2012 yılları arasında il genelinde resmi olarak bildirimi yapılan KL olgularına ait veriler Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık İstatistikleri Modülü’nden alınarak; olguların aylara, mevsimlere, yıllara, yaş gruplarına, cinsiyetlere ve ilçelere dağılımları incelenmiştir.

Bulgular:

2005-2012 yılları arasında 220 KL olgusunun bildirildiği görülmüştür. Olguların 129’u (%58,64) erkek, 91’i (%41,36) kadın olup, 118’inin (%53,64) 20 yaş altında olduğu belirlenmiştir. Olgular en fazla Mayıs (33 olgu, %15), en az ise Temmuz (11 olgu, %5) ayında, benzer şekilde en fazla ilkbahar (75 olgu, %34,09), en az ise yaz (46 olgu, %20,91) aylarında bildirilmiştir. Olguların genellikle bildirim yapan ilçelerin kenar mahallelerinden ve köylerinden rapor edildiği saptanmıştır.

Sonuç:

Antalya’da son yıllarda KL olgu sayıları azalmaktadır. Ancak iklimi, doğası, bitki örtüsü, sosyo-ekonomik yapısı, nüfus hareketliliği ve ilin belirli bölgelerinde sürekli olarak olgu bildirimi yapılmasının, olgu sayılarında artışa neden olabilecek önemli risk faktörleri olduğu düşünülmektedir. Bu nedenlerden ötürü sağlık taramalarının, halk sağlığı eğitimlerinin ve vektör kontrol çalışmalarının sektörel işbirliği ile yıl boyunca düzenli olarak yapılması gerektiği kanısına varılmıştır. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 84-91)

Anahtar Kelimeler: Kutanöz Leishmaniasis, Leishmania, Phlebotomus, Antalya