Özgün Araştırma

Kronik Karın Ağrısı Olan Çocuklarda Helicobacter pylori ve Bağırsak Parazitoz Birlikteliği

10.5152/tpd.2016.4508

  • Bülent Gökşen
  • Yeliz Çağan Appak
  • Nogay Girginkardeşler
  • Talat Ecemiş
  • Erhun Kasırga

Gönderim Tarihi: 07.09.2015 Kabul Tarihi: 29.01.2016 Turkiye Parazitol Derg 2016;40(1):32-36

Amaç:

Bu çalışmanın amacı kronik karın ağrısı (KKA) yakınması ile başvuran çocuklarda Helicobacter pylori (H. pylori) enfeksiyonu ve bağırsak parazitozları birlikteliğinin sıklığı ve her iki enfeksiyonun oluşmasındaki ortak risk etmenlerinin belirlenmesidir.

Yöntemler:

KKA yakınması ile başvuran 90 hasta çalışmaya alınmıştır. Tüm olguların kan örnekleri H. pylori Ig G (HpIgG) antikoru ve dışkı örnekleri ise H. pylori antijeni (H. pylori stool antigen-HpSA) ve direkt bakı, ayrıca formol-etil asetat konsantrasyon ve Trikrom boyama yöntemleriyle bağırsak parazitleri yönünden incelenmiştir. Enterobius vermicularis (E. vermicularis) için anal bant testi uygulanmıştır. HpIgG ve/ veya HpSA pozitif saptanan çocuklar H. pylori pozitif kabul edilmiştir. Risk etkenleri anket çalışması ile karşılaştırılmıştır.

Bulgular:

Giardia intestinalis (G. intestinalis) insidansının H. pylori pozitif grupta %14,8 olduğu ve H. pylori negatif grup ile karşılaştırıldığında (%1,6) istatistiksel olarak yüksek olduğu belirlenmiştir. H. pylori pozitiflik oranının okula giden ve içme suyu olarak şebeke suyu kullanan çocuklarda anlamlı düzeyde arttığı saptanmıştır. Anne eğitim düzeyi düşük olan ve ailede parazit tedavisi alma öyküsü bulunan çocuklarda parazitoz insidansı anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.

Sonuç:

H. pylori enfeksiyonu ve bağırsak parazitozları çocuklarda kronik karın ağrısı etiyolojisinin en sık nedenlerindendir. Hijyen koşullarının iyileştirilmesi her iki enfeksiyonun önlenmesinde yararlı olabilir (Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 32-6).

Anahtar Kelimeler: Helicobacter pylori, karın ağrısı, Giardia intestinalis, çocuk