Özgün Araştırma

Kırıkkale’deki Köpeklerde Mikrokültür Yöntemi ve IFAT ile Visseral Leishmaniosisin Prevalansının Araştırılması

  • Meral AYDENİZÖZ
  • Buğrahan Bekir YAĞCI
  • Ayşegül TAYLAN ÖZKAN
  • Sibel YASA DURU
  • Aycan Nuriye GAZYAĞCI

Gönderim Tarihi: 07.12.2009 Kabul Tarihi: 01.02.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(1):1-5

Bu çalışma 2006‐2008 yıllarında Kırıkkale’nin farklı yörelerindeki köpeklerde yeni bir yöntem olan Mikrokültür Yöntemi (MKY) ve İndirekt Fluoresan Antikor Testi (IFAT) ile karşılaştırmalı olarak visseral leishmaniosisin prevalansını belirlemek için yapılmıştır. Toplam 50 köpekten alınan kanların tamamı MKY ile negatif olarak saptanmıştır. IFAT ile anti‐Leishmania infantum IgG antikorları yönünden incelenmesinde ise sadece 3 yaşındaki Beagle ırkı erkek bir köpekte 1/128 titrede (%2) seropozitiflik tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Visseral Leishmaniosis, mikrokültür yöntemi, IFAT, köpek, Kırıkkale