Özgün Araştırma

Kırıkkale’de Sığırlarda Kist Hidatik’in Yayılışı

  • Kader YILDIZ
  • Çetin TUNÇER

Gönderim Tarihi: 25.11.2004 Kabul Tarihi: 14.12.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(4):247-250

Bu çalışmada bir yıl süreyle Kırıkkale yöresinde kesilen sığırların iç organları kist hidatik yönünden incelenmiştir. Araştırma periyodunda muayene edilen 847 sığırın 120’si enfekte bulunmuştur (%14,16). Enfekte hayvanların %49,16’sında akciğerde, %16,68’inde karaciğerde, %34,16’sında ise hem akciğer hem de karaciğerde kist hidatik’e rastlanmıştır. Rasgele seçilen 45 enfekte organda (23 karaciğer ve 22 akciğer) bulunan hidatik kist sayısının 1–34 (ortalama 8,13) arasında değiştiği belirlenmiştir. İncelenen organların %6,6’sında (iki akciğer ve bir karaciğer) bulunan hidatik kistlerin fertil olduğu saptanmıştır. Muayene edilen organların 42’sinde ise hidatik kistlerin steril olduğu belirlenmiştir (%93,4). Steril kistlerin % 84,5’inin su dolu, sarı renkli iyi gelişmemiş bir germinal membrana sahip, %11,1’inin kazeifiye, %4,4’ünün ise kalsifiye olduğu görülmüştür. Bakısı yapılan organların yalnızca ikisinde multiveziküler özellikte hidatik kistlere rastlanmıştır (%4,4). Bu çalışma ile Kırıkkale yöresinde sığırlarda kist hidatik’in %14,16 oranında yaygın olduğu saptanmıştır. İncelenen kistlerde fertilite durumunun düşük olması nedeniyle bölgede echinococcosis epidemiyolojisinde sığırların sınırlı role sahip olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Echinococcus granulosus, kist hidatik, sığır, yayılış, fertilite