Özgün Araştırma

Kırıkkale Bölgesi’nde Koyun ve Sığırlarda Akciğer Kurtlarının Prevalansı

  • Kader YILDIZ

Gönderim Tarihi: 08.01.2005 Kabul Tarihi: 01.08.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(3):190-193

Kırıkkale yöresindeki koyun ve sığırlarda akciğer kılkurdu enfeksiyonunun yayılışını ve yoğunluğunu belirlemek amacıyla bir yıl süreyle mezbahaya gidilmiştir. Incelenen 100 koyunun 34’ünde akciğer kılkurdu saptanmış olup; Cystocaulus ocreatus %50, Dictyocaulus filaria %23,5, her iki türün bir arada bulunduğu enfeksiyon ise %26,5 oranında tespit edilmiştir. Akciğerde C.ocreatus’un parazit ve kuluçka nodüllerine rastlanmıştır. Akciğer başına düşen parazit nodülleri 1-116 (ortalama 19,7), kuluçka nodülleri ise 1-5 (ortalama 2,8) arasında değişmiştir. Enfekte akciğerlerde D.filaria en fazla 45 adet bulunmuştur (ortalama 11,5). İncelenen koyun dışkılarının %14’ünde kılkurdu larvasına rastlanmış, bu hayvanlarda C.ocreatus (%52,4) ve D.filaria (%28,6) larvası tespit edilmiş, dışkıların %19’unda ise miks enfeksiyona rastlanmıştır. Hem otopsi hem de dışkı muayenesi sonucunda sığırlarda D.filaria’ya rastlanmamıştır. Anadolu’da en yaygın akciğer kılkurdu türü C.ocreatus’tur. Diğer yaygın tür D.filaria olup, bu parazitle aynı cins içinde yeralan Dictyocaulus viviparus’a ülkemizde nadiren rastlanmaktadır. Bu durumun iki Dictyocaulus türünün serbest dönem larvalarının gelişmek için farklı sıcaklık ve neme ihtiyaç duyması ile ilgili olabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kılkurdu, yayılış, koyun, sığır, Kırıkkale