Özgün Araştırma

Kırıkkale Belediye Mezbahası’nda Kesilen Koyunlarda Sarcocystis Türlerinin Yaygınlığı

  • Meral AYDENİZÖZ ÖZKAYHAN
  • Zafer KARAER
  • Aycan Nuriye İLKME
  • Hasan Tarık ATMACA

Gönderim Tarihi: 08.05.2007 Kabul Tarihi: 14.07.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(4):272-276

Araştırma, Kırıkkale Belediye Mezbahası’nda kesilen koyunlarda Sarcocystis türlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Ekim 2005-Mayıs 2006 tarihleri arasında kesimi yapılan 1131 hayvanın (814 koyun ve 317 kuzu) rastgele seçilen 112’sinden özofagus, diyafram, interkostal kas alınarak Sarcocystis türlerinin makro ve mikrokist bakımından muayeneleri yapılmıştır. Örneklerin %58,92’sinde Sarcocystis türlerinin makro ve mikrokistleri tespit edilmiştir. İncelenen koyunların %47,32’sinde mikrokistler, %20,53’ünde makrokistler tespit edilmiştir. Mikrokistlerin yaş durumuna göre dağılım oranlarının, bir yaşına kadar olan koyunlarda %16,12 (31 kuzunun 5’inde), bir yaş ve üstündekilerde ise %59,25 (81 koyunun 48’inde) olduğu görülmüştür. Sarcocystis mikrokistlerinden en çok S. ovicanis’e (%47,32), en az S. arieticanis’e (%1,23) rastlanmıştır. Makrokistlerin yaşa göre dağılımına bakıldığında, tamamının bir yaş üstünde bulunduğu görülür. Ayrıca makrokist saptanan ve rastgele seçilen özofaguslarda histopatolojik muayeneler yapılmıştır. Köpek dışkılarında, Sarcocystis sporocystlerine raslanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Sarcocystis, Koyun, Kırıkkale