Özgün Araştırma

Koyunlarda Mide-Bağırsak Nematodlarına Karşı Oxfendazole + Oxyclozanide’nin Tablet ve Pasta Formülasyonlarının Kısa Süreli Etkinliğinin Araştırılması

  • Alparslan YILDIRIM
  • Vehbi GÜNEŞ
  • Anıl İÇA
  • Savaş SARIÖZKAN
  • Önder DÜZLÜ
  • Abdullah İNCİ
  • Hasan ALBASAN

Gönderim Tarihi: 27.09.2007 Kabul Tarihi: 06.03.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(2):134-138

Bu çalışmada, Oxfendazole ve Oxyclozanide kombinasyonu ihtiva eden pasta ve tablet formundaki iki farklı müstahzarın, koyunlarda subklinik seyirli doğal mide-bağırsak nematod enfeksiyonlarının sağaltımındaki etkinliklerinin belirlenmesi ile uygulama avantaj ve dezavantajlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, 2006 yılında Kayseri’nin Tuzhisar beldesindeki bir koyunculuk işletmesinde mide-bağırsak nematodları yönünden enfekte olan koyunlardan 75’i gram dışkıdaki yumurta sayısı dikkate alınarak seçilmiştir. Koyunlar her grupta 25 olmak üzere pasta formu ilaç grubu, tablet formu ilaç grubu ve kontrol grubu olmak üzere 3 gruba ayrılmış ve ilaç uygulamasından önce dışkı örnekleri alınmıştır. Pasta ve tablet grubuna oral yolla ilaç verilirken, kontrol grubuna herhangi bir uygulama yapılmamıştır. İlaç uygulaması sonrası 7., 14., 21. ve 28. günlerde her gruptan dışkı örnekleri toplanmış ve mide-bağırsak nematodlarının EPG değerleri belirlenmiştir. Parazitolojik inceleme sonuçlarına göre yörede en yaygın türün Ostertagia sp. olduğu, bunu sırasıyla Nematodirus sp. ve Trichostrongylus sp.’nin izlediği belirlenmiştir. Kontrol grubunda ortalama EPG düzeyi 28. günde %7,8’lik artış gösterirken, ilaç gruplarında %0’a düşmüştür. Pasta formunun daha pahalı olmasına karşılık, doz ayarlamasındaki kolaylık ve etkili dozda alınabilmesi, uygulama süresinin kısalığı, komplikasyon ve ölüm riskinin az olması, uygulamada personel hatalarına açık olmaması ve daha az personelle uygulanabilmesi gibi avantajları nedeniyle saha şartlarında tablet formuna alternatif oluşturabileceği kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Koyun, mide-bağırsak nematodları, Oxfendazole, Oxyclozanide