Özgün Araştırma

Koyun Orijinli Polimorf Nükleer Lökositlerde Toxoplasma gondii’ye Karşı Şekillenen Hücre Dışı Tuzağın Kantitatif Analizinde Picogreen ve Sytox Orange Boyalarının Karşılaştırılması

10.5152/tpd.2018.5952

  • Perçem Atan
  • Kader Yıldız

Gönderim Tarihi: 20.03.2018 Kabul Tarihi: 17.05.2018 Turkiye Parazitol Derg 2018;42(4):240-244

Amaç:

Bu çalışmada in vitro şekillenen hücre dışı tuzak yapılarının omurgasını oluşturan DNA’nın kantitatif ölçümünde iki ekstrasellüler DNA boyasının (Sytox orange ve Picogreen) etkinliğinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla koyun polimorf nükleer lökosit (PMN)-Toxoplasma gondii takizoit kültürü model olarak alınmıştır.

Yöntemler:

Çalışma kapsamında koyunlardan izole edilen PMN ve T. gondii takizoitleri farklı sürelerde (30, 60, 90 ve 120 dakika) inkübe edilmiş ve reaksiyon sonucunda açığa çıkan ekstrasellüler DNA iki farklı boya ile boyanarak ölçülmüştür.

Bulgular:

Çalışma sonucunda 30 dakikalık inkubasyon dışındaki (p=0,014) inkubasyon sürelerinde açığa çıkan DNA’nın ölçümü bakımından iki boya arasında istatistiksel fark bulunmamıştır (p>0,05).

Sonuç:

İki boya arasında 30. dakikadaki boyanma farklılığı önemli bulunmuştur. Bu durumun sebebinin kullanılan boyaya ait boyama özelliği ile ilgili olabileceği düşünülmüştür. In vitro netosis çalışan araştırıcıların kısa süreli inkubasyon sonucunda şekillenen ekstrasellüler DNA’nın kantitatif analizinde iki farklı boya kullanmaları önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hücre dışı tuzak oluşumu, nötrofil lökosit, Picogreen, Sytox Orange