Özgün Araştırma

Konjenital Toksoplazmozis ve Uzun Dönem Sonuçları

10.4274/tpd.galenos.2024.74046

  • Ozlem Ozgur Gundeslioglu
  • Zeliha Haytoglu
  • Ebru Esen
  • Derya Alabaz
  • Ummuhan Cay
  • Ferda Ozlu
  • Filiz Kibar
  • Salih Cetiner

Gönderim Tarihi: 01.06.2023 Kabul Tarihi: 28.01.2024 Turkiye Parazitol Derg 2024;48(1):8-14 PMID: 38449361

Amaç:

Konjenital toksoplazma enfeksiyonu çocuklarda erken ve geç dönemde ağır sekellere neden olur. Biz bu çalışmada konjenital toksoplazma tanısı alan hastaların demografik, klinik, tanı, tedavi özelliklerini ve hastaların uzun dönemde gelişen komplikasyonlarını değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntemler:

Bu çalışmada Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 2010-2022 yılları arasında konjenital Toksoplazma enfeksiyonu saptanan bebeklerin demografik, klinik, tanı, tedavi özellikleri ve prognozları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Maternal ve konjenital Toxoplasma enfeksiyonu tanısında, klinik belirti ve bulgularla birlikte Toxoplasma IgM, IgG ve IgG avidite, T. gondii polimeraz zincir reaksiyon testleri kullanıldı.

Bulgular:

Bu çalışmaya medyan yaşı 1 ay olan 10’u (%55,5) erkek, ikisi ikiz olan 18 konjenital Toxoplasma tanısı alan bebek ve bu bebeklerin anneleri (n=16) dahil edildi. Konjenital Toxoplasma tanısı, 7 annede gebelik sırasında (bunların 8 bebeği) ve 9 annede doğum sonrasında (bunların 10 bebeği) konuldu. Konjenital toksoplazmalı bebeklerin 5’inin (%31,1) annesinin gebeliğinde spiramisin tedavisi aldığı belirlendi. Spiramisin alan 5 gebeden 3’ünün (%60) ilk trimestarda tanı almasına rağmen bebeklerin 4’ünde organ tutulumu olmayıp yalnızca 1’inde mikroftalmi mevcut idi. Konjenital Toxoplasma tanısı alan bebeklerin tanı anında en sık 10 (%55,5) hastada göz tutulumu olduğu ve hastaların 5’inde (%27,7) hidrosefali ve intrakraniyal kalsifikasyon olduğu saptandı. İki (%11,1) hastada işitme kaybı geliştiği belirlendi. İzlemde 3 hastada (%16,6) nöbet, 2 hastada (%11,1) mikrosefali ve ikisi ağır mental retardasyon olan 7 hastada (%38,8) nörogelişimsel gerilik olduğu saptandı. Bir (%5,5) hastanın 36 aylıkken hidrosefali ve ventriküloperitoneal şant uygulanması sonrası gelişen komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği saptandı.

Sonuç:

Çalışmamızda, doğumda ve takiplerde konjenital Toxoplasma tanısı konulan çocuklarda görme, işitme ve nörogelişimsel alanlarda ciddi sonuçlar gözlemledik. Bebeklerin erken tanı ve tedavisi ile birlikte gebelikte Toxoplasma enfeksiyonunun tespiti, konjenital Toxoplasma kaynaklı ciddi sonuçların önlenmesinde esastır.

Anahtar Kelimeler: Konjenital toksoplazmozis, çocuk, koryoretinit

Tam Metin (İngilizce)