Özgün Araştırma

Kocaeli’de Toxoplasmosis ve Kistik Ekinokokkozis İnsidansı

  • Gülden SÖNMEZ TAMER

Gönderim Tarihi: 12.01.2009 Kabul Tarihi: 12.02.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(2):125-130

Çalışmamızda Kocaeli’de yerleşik sağlıklı, toxoplasmosis ve kistik ekinokokkozis (KE) şüphesi olmayan kesitsel tanımlayıcı çalışma tipiyle tesadüfi olarak seçilmiş 388 lise öğrencilerinde toxoplasmosis ve KE insidansının saptanması amaçlanmıştır. Toplanan serum örnekleri toxoplasmosis ve KE yönünden ELISA ile değerlendirilmiştir. Altmışbir (%18) kişide toxoplasmosis serolojisi pozitif bulunmuştur. Bunların %90’ında çiğ et yeme alışkanlığı, %81,7’sinde ise kedi ile yakın temas öyküsünün olduğu görülmüştür. Çiğ et yeme alışkanlığı olan kızlarla pozitif toxoplasmosis seroloji sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). KE ise 30 (%8,9) kişide seropozitif saptanmıştır. Bunların %80’inde eozinofili gözlenmiş ve eozinofili ile KE arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.05). KE köpekle yakın teması olanların %56’sında seropozitif bulunmuştur. Köpekle yakın teması olan erkeklerle pozitif KE sonuçları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (p<0.05). Seroloji sonuçları yüksek titrasyonda (1/2500) tespit edilen iki öğrenciye radyolojik tetkikler önerilmiş, bir kişi yaptırmış ve USG ile karaciğerde 4 cm çaplı bir kist olduğu saptanmıştır. Seroepidemiyolojik çalışmalarla paraziter hastalıkların gerçek insidansının tespit edilerek, o bölgelerdeki problemlere çözümler getiril- mesinin ve halkın özellikle öğrencilerin paraziter hastalıkların bulaş yolları ve korunma önlemleri hakkında bilgilendirilmesinin son derece önemli olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, toxoplasmosis, Echinococcus spp., kistik ekinokokkozis, epidemiyoloji