Özgün Araştırma

Kocaeli’de Sıtma Epidemiyolojisi

  • Gülden SÖNMEZ TAMER

Gönderim Tarihi: 09.11.2008 Kabul Tarihi: 14.11.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(4):313-316

Sıtma dünyada ve ülkemizde önemli bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada Kocaeli ilinde 1997-2007 yılları arasında Kocaeli Sağlık Müdürlüğü Sıtma Savaş Birimi’nce aktif ve pasif sürveyans çalışmaları ile saptanan sıtma olguları değerlendirilmiştir. On yıllık dönemde toplam 46.959 kişiden periferik kan örneği alınmış ve 64 kişi sıtma tanısı almıştır. Bunların 63’ünde etken (%98,44) Plasmodium vivax, 1’inde ise (%1,56) Plasmodium falciparum’dur. Olguların 45’inin (%70,3) erkek, 9’unun (%29,7) kadın olduğu görülmüştür. Pozitiflik oranları en yüksek 1997 ve 1998 yıllarında tespit edilmiştir. Plasmodium vivax saptanan olgulardan biri hariç, tümü başta Güneydoğu Anadolu bölgesi olmak üzere diğer bölgelerden sanayi ve tarım alanında çalışmak üzere Kocaeli’ye gelen kişilerden oluşmaktadır. Bu çalışmada sıtma olguları yaşa, cinsiyete, enfeksiyonun tespit edildiği ve köken aldığı yerlere göre incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kocaeli, sıtma, epidemiyoloji