Özgün Araştırma

Kocaeli Sokak Köpeklerinde Visseral Leishmaniasis Seroprevalansı

  • Gülden SÖNMEZ TAMER
  • Erdal POLAT
  • Seray ÖZENSOY TÖZ
  • Kemal ALTAŞ

Gönderim Tarihi: 23.05.2008 Kabul Tarihi: 16.06.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(3):183-186

Visseral leishmaniasis (VL) de en önemli rezervuar, köpeklerdir. Bu çalışmada, Kocaeli ili Köseköy beldesinde yaşayan ve Kocaeli dışına hiç çıkmayan bir yaşındaki erkek çocuğa VL tanısı konulduktan sonra bu bölgedeki köpeklerde leishmaniasis (KanL) prevalansının saptanması amaçlanmıştır. Altmış beş sokak köpeğinden alınan serum örnekleri İndirekt fluoresan antikor testi (IFAT) ve ELISA ile değerlendirilmiştir. IFAT ve ELISA ile iki (%3,07) köpek seropozitif saptanmıştır. Bu iki köpekten alınan lenf aspirasyon materyallerinin birinde Leishmania amastigotları görülmüş, diğerinde görülmemiş ancak NNN besiyerine ekim sonrası üreme olmuştur. İlimizde KanL prevalansını saptamak amacıyla yapılan ilk çalışma olup bu konuya dikkat çekilmek istenmiş ve hastalığın kontrolü için gerekli önlemlerin alınması planlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Visseral leishmaniasis, köpek, tanı, Kocaeli