Özgün Araştırma

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Parazitoloji Laboratuvarına Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı

  • Gülden SÖNMEZ TAMER
  • Şeyda ÇALIŞKAN
  • Ayşe WILLKE

Gönderim Tarihi: 13.05.2008 Kabul Tarihi: 06.06.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(2):126-129

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarına başvuran 5178 kişide bağırsak parazitleri araştırılmıştır. Selofanlı lam örneği 4560 kişiden alınabilmiştir. Tüm hastalara ait dışkı örnekleri nativ-lugol inceleme yöntemi sonrası formol eter konsantrasyon yöntemiyle çöktürme ve trichrom boyamayla incelenmiştir. Ayrıca bağırsak parazitlerinin yaş, cinsiyet ve görüldüğü aylara göre dağılımı araştırılmıştır. İncelenen 5178 dışkı örneğinin 553'ünde (%10,67) bir veya birden fazla parazit saptanmıştır. Pozitif saptanan olguların %39,8’inin kadın, %60,2’sinin ise erkek olduğu görülmüştür. En çok görülen parazitlerin türlere göre kendi içinde dağılımları; 138'inde (%24,95) G. intestinalis, 19'unda (%3,43) E. histolytica/dispar, 97'sinde (%17,54) E .coli, 116'sında (%20,97) B. hominis, 129'unda (%23,32) E. vermicularis, 10'unda (%1,80) D. fragilis, 26'sında (%4,70) I. bütschlii kistleri, 17'sinde (%3,07) Taenia spp., 1'inde (%0,18) Chilomastix mesnili, şeklindedir. Bağırsak parazitlerinin oranı 0-14 yaş grubunda diğer gruplardan daha yüksek olarak bulunmuştur. Bu çalışmada paraziter infeksiyon sıklığı hastanemizde daha önceki yıllarda bildirilen sonuçlara göre daha düşük olarak bulunmuştur. Bölgemizde bağırsak parazitlerinin protozoon ağırlıklı görülmesi helmint oranının az olması dikkat çekicidir. Sonuç olarak paraziter hastalıkların ülkemiz için halen önemli bir sorun olarak devam ettiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, prevalans, Kocaeli, Türkiye