Özgün Araştırma

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuarına 2009-2011 Yılları Arasında Kistik Ekinokokkozis Şüphesiyle Başvuran Olguların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

10.5152/tpd.2012.53

  • Vesile Yazıcı
  • Tahir Oruç
  • Elif Ören
  • Hatice Ertabaklar

Gönderim Tarihi: 21.05.2012 Kabul Tarihi: 31.10.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(4):219-221

Amaç:

Echinococcus granulosus’un etken olduğu Kistik ekinokokkozis (KE), dünyada ve ülkemizde yaygınlık gösteren zoonotik bir hastalık olup önemli bir halk sağlığı problemi olma özelliğini korumaktadır. Hastalığın ilimizdeki durumu ile ilgili ön bilgi edinmek için Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuarı’na KE şüphesiyle gönderilen olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Aralık 2009-Mayıs 2011 tarihleri arasında laboratuarımıza başvuran toplam 225 olgunun Echinococcus granulosus indirekt hemaglutinasyon testi (IHA) sonuçları retrospektif olarak incelenmiştir. Pozitif olarak saptanan olgular geriye dönük olarak KE açısından klinik olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Olguların 151’i (%67.11) kadın, 74’ü (%32.8) erkek olup IHA ile 18’inde (%8) pozitif, beş olgu (%2.2) borderline, geriye kalan 202 (%89.8) olguda ise antikor yanıtı belirlenememiştir. Seropozitif ve borderline olarak saptanan 23 olgunun 15’inde radyolojik olarak KE ile uyumlu lezyon belirlenirken, dört olguda tutulum gösterilememiş, dört olgunun radyolojik bilgilerine ise ulaşılamamıştır.

Sonuç:

Hastane kayıtlarının KE hastalığında olguların sadece az bir kısmını temsil ettiği düşünüldüğünde ilimizde KE görüldüğü üzere varlığını sürdürdüğü ve önemini koruduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle gerek korunma gerekse hastalığın önlenmesinde gerekli önlemlerin alınması gerektiği görüşüne varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kistik Ekinokokkozis, IHA, tanı