Özgün Araştırma

Kistik Ekinokokkozisin Cerrahi Tedavisinde Kullanılan Farklı Yöntemlerin Kist Boşluğunun Kapanmasına Etkisi

10.5152/tpd.2016.4623

  • Barış Sevinç
  • Ömer Karahan
  • Gürcan Şimşek
  • Süleyman Bakdık
  • Nergis Aksoy
  • Seçil Soydan

Gönderim Tarihi: 29.11.2015 Kabul Tarihi: 14.04.2016 Turkiye Parazitol Derg 2016;40(2):63-66

Amaç:

Cerrahi ve Perkütan Aspirasyon Enjeksiyon Reaspirasyon (PAIR) günümüzde karaciğer hidatik kistleri için yaygın kullanılan tedavi yöntemleridir. Endoskopik RetrogratKolanjiopankreatografi (ERCP) ise hem kistin kendisine hem de tedavi yöntemlerine bağlı komplikasyonlar için bir kurtarma yöntemidir. Bu çalışmanın amacı hidatik kist tedavisinde kullanılan farklı yöntemlerin kavite küçülmesi üzerindeki etkisini araştırmaktır

Yöntemler:

Kliniğimizde Ocak 2009 ile Aralık 2013 tarihleri arasında karaciğer hidatik kisti nedeniyle tedavi edilen hastalar çalışma için değerlendirildi. Veriler hastane kayıtlarından elde edildi. Tüm kist kaviteleri ultrasonografi yada bilgisayarlı tomografi ile değerlendirildi.

Bulgular:

Çalışmaya 95 (%40,4) erkek ve 140 (%59,5) kadın hasta dahil edildi. İşlemlerden önce ortalama kist kavitesi 89,7±33,5 mm olarak tespit edildi. Takiplerde ortalama kist kavitesi 53,2±30,1 mm’ye geriledi. ERCP grubunda ortalama rezidü kist kavitesi diğer gruplara göre belirgin düşük izlendi (p=0,003).

Sonuç:

ERCP ile hidatikkist kavitesinde belirgin azalma hatta hastaların yarısında kavite kaybolması elde edilebilir. Dahası, Biliyer sistemle bağlantılı hidatikkistlerde ERCP ve Endoskopik Sfinkterotomi birinci basamak tedavi olarak güvenle tercih edilebilir

Anahtar Kelimeler: Karaciğer, Hidatik kist, Cerrahi, ERCP, PAIR