Özgün Araştırma

Kistik Ekinokokkozis Tanısında Ticari İndirekt Floresan Antikor (IFA), İndirekt Hemaglutinasyon (IHA) Testleri ve Laboratuvarımızda Hazırladığımız IFA Testinin Karşılaştırılması

  • Uysal Elif BİLGE
  • Mehmet ÖZDEMİR
  • Mahmut BAYKAN

Gönderim Tarihi: 19.03.2009 Kabul Tarihi: 21.04.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(3):195-198

Hidatidoz Dünyanın pek çok bölgesinde endemik bir hastalıktır. Birçok tanısal metodların kist hidatik tanısındaki etkinliği araştırılmıştır. Bu çalışmada ticari Floresan Antikor (IFA), IHA İndirekt Hemaglutinasyon (IHA) testleri ile in-house IFA testinin tanı değerinin karşılaştırılması amaçlandı. Bu sebeple operasyonla karaciğer kist hidatiği tanısı konmuş 100 hastanın serumu çalışıldı. Echinococcus granulosus germinal membranından hazırlanan antijenler kullanılarak in-house IFA hazırlandı. Serumlar üç farklı yöntemle çalışıldı. Ticari IFA, IHA ve in-house IFA testlerinin spesifiteleri %100, sensitiviteleri ise sırasıyla %87,7, %74,6 ve %83,3 olarak saptanmıştır. Sonuç olarak in-house IFA testinin laboratuvarda rutin çalışmada kullanılabilecek maliyeti düşük bir test olduğu kanaatine varıldı.

Anahtar Kelimeler: Echinococcus granulosus; hidatidoz, tanı, IFA