Özgün Araştırma

Kistik Ekinokokkozis Şüphesi ile 2005-2011 Yılları Arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarına Gönderilen Örneklerin Değerlendirilmesi

10.5152/tpd.2013.07

  • Adil Karadağ
  • Keramettin Yanık
  • Nevzat Ünal
  • Hakan Odabaşı
  • Murat Hökelek

Gönderim Tarihi: 03.09.2012 Kabul Tarihi: 16.01.2013 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(1):28-31

Amaç:

Kistik ekinokokkozis (KE) ülkemizde yaygın görülen önemli bir sağlık problemidir. Bu çalışmada Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarına 2005-2011 yıllarında gönderilen ve KE şüpheli 454 hastanın serum örneklerinde anti- Echinococcus granulosus IgG antikorları aranmıştır.

Yöntemler:

IHA (Fumouze, France) ve ELISA (R-Biopharm, Germany) testleri eş zamanlı olarak çalışılmıştır.

Bulgular:

Çalışılan 454 hastanın 81’i (%18) her iki test ile pozitif olarak bulundu. Her iki testte pozitif olguların 40’ı (%49) kadın, 41’i (%51) erkekti ve 25’i (%31) 31-50 yaşları arasındaydı. Hasta serumlarının 328’i (%72) her iki test ile negatif iken, 81’i (%18) her iki test ile pozitif olarak bulundu. Otuz üç (%7) hastada IHA negatif iken ELISA pozitif bulundu. iki (%0.4) hastada ise her iki testte düşük pozitiflik saptandı.

Sonuç:

Yüksek özgüllük ve duyarlığa sahip bu iki testin birlikte kullanılması KE’in serolojik tanısında önerilebilir. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 28-31)

Anahtar Kelimeler: Kistik ekinokokkozis, seroloji, tanı