Özgün Araştırma

Kistik Ekinokokkozis Ön Tanılı Hastalarda Anti-Echinococcus granulosus Antikorlarının Araştırılması

10.5152/tpd.2012.15

  • Ülfet Çetinkaya
  • Berna Hamamcı
  • Muhittin Kaya
  • Süheyla Gücüyetmez
  • Salih Kuk
  • Süleyman Yazar
  • İzzet Şahin

Gönderim Tarihi: 05.10.2010 Kabul Tarihi: 17.02.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(2):57-60

Amaç:

Bir helminto-zoonoz olan kistik ekinokokkozis (KE), gelişmekte olan ülkelerde hem sağlığı tehdit eden hem de ekonomik kayıplara sebep olan önemli bir hastalıktır. Bu çalışmada, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı’na Haziran 1999-Temmuz 2010 tarihleri arasında KE ön tanısı ile başvuran 701’i (%45.1) erkek, 855’i (%54.9) kadın olmak üzere toplam 1556 hastanın anti-Echinococcus granulosus antikorları değerlendirilmiştir.

Yöntemler:

Hastaların 56’sında (%3.6) İndirekt Hemaglütinasyon (IHA), İndirekt Fluoresans Antikor Tekniği (IFAT) ve Western blot (WB); 378’inde (%24.3) IHA ve IFAT; 123’ünde (%7.9) IHA ve WB; 999’unda (%64.2) ise bu üç yöntemden herhangi biri kullanılmıştır.

Bulgular:

Söz konusu üç yöntemden en az biri ile anti-E. granulosus antikorları saptanan 353 (%22.7) hasta pozitif olarak değerlendirilmiştir.

Sonuç:

Bazı hastaların bir testle pozitif diğer bir testle negatif bulunmasından dolayı KE’nin serolojik tanısında en az iki testin birlikte kullanılmasının daha güvenilir olacağı kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Echinococcus granulosus, IHA, IFAT, WB