Özgün Araştırma

Kistik Ekinokokkoz için Potansiyel Enflamatuvar Belirteçlerin Değerlendirilmesi: P-selektin ve Resistin

10.4274/tpd.galenos.2022.55265

  • Serra Örsten
  • İpek Baysal
  • Türkmen Çiftçi
  • Emre Ünal
  • Samiye Yabanoğlu Çiftçi
  • Ahmet Bülent Doğrul
  • Devrim Akıncı
  • Yakut Akyön
  • Okan Akhan

Gönderim Tarihi: 29.11.2021 Kabul Tarihi: 10.02.2022 Turkiye Parazitol Derg 2022;46(3):195-200 PMID: 36094120

Amaç:

Kistik ekinokokkoz (KE) tüm dünyada en sık görülen zoonotik enfeksiyonlardan biridir. KE tanısı çoğunlukla görüntüleme tekniklerine dayanmakta, karakteristik olmayan görüntüleme bulgularının olduğu durumlarda tanıya yardımcı olarak serolojik testler kullanılmaktadır. Ancak serolojik test sonuçları, birçok faktörden etkilendiği için tam anlamıyla güvenilir olamamaktadır. P-selektin ve resistin, enfeksiyonun akut evrelerinde değişen enflamatuvar belirteçler olarak bilinmektedir. Bu amaçla, KE teşhisi için potansiyel bir tanı referansı olarak P-selektin ve resistin gibi enflamatuvar belirteçler araştırılmıştır.

Yöntemler:

Bu çalışmaya KE tanısı almış toplam 60 hasta ve 25 sağlıklı birey dahil edilmiş vetüm katılımcılardan kan örnekleri alınmıştır. Elde edilen serum, protein seviyeleri açısından P-selektin ve resistin ELISA kitleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Ayrıca SELP (P-selektin) ve RETN (resistin) genlerinin göreceli ekspresyonu, aktif ve inaktif kisti olan KE hastaları ve sağlıklı kontroller arasında karşılaştırmalı CT (ΔΔCT) yöntemi kullanılarak belirlenmiştir.

Bulgular:

SELP (13,9 kat, p<0,05) ve RETN’de (8,1 kat, p<0,05), kontrol grubuna kıyasla KE hastalarında farklı ekspresyon seviyeleri tespit edilmiştir. KE hastalarında resistin protein seviyeleri sağlıklı kontrollere göre anlamlı olarak yüksek iken (p<0,001), P-selektin protein seviyeleri arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Aktif ve inaktif KE hastalarının P-selektin ve resistin açısından gen ve protein seviyesinde arasında fark bulunmamıştır (p>0,05).

Sonuç:

Sonuç olarak, aktif ve inaktif KE hastalarının enflamatuvar belirteçlerinin gen ve protein seviyesinde arasında fark bulunmamasına rağmen, sağlıklı kontroller ve KE hastaları arasındaki ayrımın iyi olması nedeniyle, resistinin potansiyel enflamatuvar tanı referansı olabileceği gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kistik ekinokokkoz, resistin, P-selektin, enflamatuvar belirteçler, kist hidatik

Tam Metin (İngilizce)