Özgün Araştırma

Kistik Echinococcosis’de Canlılık Tayininde Kullanılan Çeşitli Boyama Yöntemlerinin İstatistiksel Analizi

  • Alparslan YILDIRIM
  • Anıl İÇA
  • Önder DÜZLÜ
  • Abdullah İNCİ

Gönderim Tarihi: 15.12.2006 Kabul Tarihi: 28.03.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(2):105-108

Kistik echinococcosis’de canlılık tayini, in vitro ve in vivo çalışmaların yanı sıra ilaç denemelerine yönelik çalışmalarda da önem arz etmektedir. Fertil kistlerde protoskolekslerin canlılık oranlarını saptamak amacıyla Neutral red, Methylene blue, Eosin, Papanicolao, Giemsa, Ziehl-Neelsen, Toluidine blue ve Trypan blue gibi çeşitli vital ve avital boyalar kullanılmaktadır. Bu çalışmada, son yıllarda canlılık tayininde daha sık kullanılan Trypan blue, Eosin ve Methylene blue boyama yöntemleri ile 10 farklı fertil kistte canlılık tayini yapılmıştır. Her bir kist için sözü geçen her bir boyama yöntemi ile 2000 protoskoleks canlılık yönünden incelenmiştir. Elde edilen veriler One-way Anova varyans analizi testi ile istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. İncelemesi yapılan kistlerde; Trypan blue boyama yönteminde ortalama canlı protoskoleks sayısı 1430±172,9 (1150–1709), Methylene blue boyama yönteminde 1376,4±101,1 (1169–1521) ve Eosin boyama yönteminde ise 1342±147,9 (1119–1608) olarak saptanmıştır. En yüksek canlılık oranı %71,5 ile Trypan blue boyama yönteminde saptanmış, bunu %68,8 ile Methylene blue ve %67,1 ile Eosin boyama yöntemleri takip etmiştir. Yöntemler arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur (p>0,05). Sonuç olarak hidatid kistlerin canlılık tayininde her üç boyama yönteminin de benzer sonuçlar verdiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Echinococcosis, koyun, protoskoleks, canlılık