Özgün Araştırma

Kist Hidatik Hastalığına Karşı Koruma İçin Aşı Adayı Olarak Isıl Şoklanmış Protoskoleks Ekstrakt İle Deneysel Çalışma

10.5152/tpd.2016.3993

  • Husain Hassan
  • Tariq S. AL-Hadithi
  • Hadi M Al-Sakee

Gönderim Tarihi: 12.11.2014 Kabul Tarihi: 06.02.2016 Turkiye Parazitol Derg 2016;40(1):1-8

Amaç:

Kistik ekinokokkoz tüm dünyada yayılmaktadır ve birçok ülkede görülen önemli bir halk sağlığı problemidir. Bu çalışma hidatik kist enfeksiyonuna karşı bir aşı adayı olarak, 37 ve 45°C’de 4 saatte üretilen canlı protoskolekslerden türemiş hidatik antijenler kullanılarak yapılan deneysel bir çalışmadır.

Yöntemler:

Balb/c fareler, bir adjuvanla ya da adjuvansız uygulanan ısıl şoklanmış 30, 60 ve 90 µg protein 70 içeren kısmen purifiye hidatik kist antijenlerinin yanı sıra, 37 ve 45°C’ye maruz kalmış protoskolekslerden elde edilen hidatik antijenlerle immünize edildiler.

Bulgular:

37°C’ye maruz kalmış protoskolekslerden elde edilen ham antijenlerle, koruma ile anlamlı olmayan immünite ve sırasıyla %0 ile %25 ve %77,69 ile %98,38 arasında değişen azalma oranları ortaya konuldu. 45°C’ye maruz kalmış protoskolekslerden elde edilen ham antijenler verilen farelerde, koruma ve azalma oranları sırasıyla %0 ile %66,66 ve %94,62 ile %98,92 arasında değişiklik gösterdi. 45°C’ye maruz kalan protoskolekslerden elde edilen purifiye (saflaştırılmış) antijen, adjuvan ile kombine 60 ve 90 µg antijenle immunize edilmiş farelerde gözlenen mutlak koruma ile birlikte anlamlı bir immünite ortaya koymuştur. İmmünolojik parametreler (anti-hidatik kist antikor titresi ve lenfosit transformasyon %) kist sayısı ile negatif bir korelasyon göstermiştir. Negatif kontrol grubundaki immünize olmamış farelerin karaciğer ve böbrek fonksiyonları ile kıyaslandığında, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarının değerlendirilmesinde anlamlı olmayan farklılıklar bulunmuştur (p>0,05).

Sonuç:

Isıl şoklanmış protein 70 içeren purifiye hidatik antijenler, farelerde hidatik kist enfeksiyonuna karşı koruma sağlamaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Isıl şoklanmış protein, Protoskoleks, Hidatik kist hastalığı