Özgün Araştırma

Kilis Devlet Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğine Başvuran Doğurgan Çağdaki Kadınlarda Toxoplasma gondii Seropozitifliğine Etki Eden Risk Faktörlerinin Araştırılması

10.5152/tpd.2015.4078

  • Tuğba Demiroğlu
  • Zübeyda Akın Polat
  • Cem Çelik

Gönderim Tarihi: 29.01.2015 Kabul Tarihi: 02.12.2015 Turkiye Parazitol Derg 2015;39(4):299-304

Amaç:

Kilis ilinde toksoplazmoz seroprevalansını saptamak, toksoplazmoz için risk faktörlerini belirlemek ve risk faktörlerinin seropozitifliğe etkisini değerlendirmektir.

Yöntemler:

Kilis Devlet Hastanesinde yapılan araştırma Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELİSA) testinin kullanıldığı kesitsel bir çalışmadır. Çalışma 15-49 yaş arası kadınları kapsamaktadır. Bu çalışma için örneklem sayısı 322 olarak belirlenmiştir. Araştırmaya katılan kadın hastalara seropozitifliğe etki eden risk faktörlerinin yer aldığı toplam 27 soruluk anket formu doldurtularak kan örneği alınmıştır. Anket sonuçları ve laboratuvar sonuçları SPSS 15 programına yüklenerek değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Çalışma sonucunda anti-Toxoplasma gondii (anti-T. gondii) Immunolobulin G (IgG) antikorlarının seropozitiliği %63,4; anti-T. gondii Immunoglobulin M (IgM) antikorlarının seropozitifliği %4,0 olarak belirlenmiştir. Anti-T. gondii IgG antikorları seropozitifliğinin yaş gruplarına, eğitim durumlarına, canlı doğum sayısına, çiğ veya az pişmiş et tüketme alışkanlıklarına göre anlamlı olduğu belirlenmiştir. Anti-T. gondii IgM antikorları seropozitifliğinin ise; eğitim durumu, önceki gebelik durumu, çiğ veya az pişmiş et tüketme alışkanlıklarında anlamlılık tespit edilmiştir. Gebe olan 210 kadında, IgM değerinin %3,8; IgG değerinin ise %59,5 oranında pozitif olduğu ve her ikisinde de istatistiki anlamlılık tespit edilememiştir

Sonuç:

Araştırmayı yaptığımız bölgedeki kişilerin yaş dağılımının, gelir düzeyinin, eğitim düzeyinin ve beslenme alışkanlıklarının toksoplazmoz üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 299-304)

Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, ELISA, seroprevalans, Toksoplazmoz risk faktörleri