Özgün Araştırma

Kayseri’de Periodontitis veya Gingivitisli Hastalarda Trichomonas tenax ve Entamoeba gingivalis’in Araştırılması

10.5152/tpd.2016.4351

  • Süleyman Yazar
  • Ülfet Çetinkaya
  • Berna Hamamcı
  • Arzu Alkan
  • Yıldıray Şişman
  • Çağrı Esen
  • Melike Kolay

Gönderim Tarihi: 03.06.2015 Kabul Tarihi: 11.12.2015 Turkiye Parazitol Derg 2016;40(1):17-21

Amaç:

Bu çalışmada periodontitis ve gingivitis hastalarında E. gingivalis ve T. tenax yaygınlığının araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem:

Çalışmamıza 107 periodontitis hastası ve 68 gingivitis hastası alınmıştır. Ağzında tespit edilen mevcut mikrobiyal dental plaklar kazınmış ve kazınan plak parçaları, içerisinde % 0,9 serum fizyolojik bulunan tüplere konulmuştur. Örnekler ışık mikroskobu altında incelenmiştir. Ayrıca T. tenax için aynı örnekten bir miktar da besiyerine ekilmiş ve 37°C’de inkübe edilmiştir.

Bulgular:

Periodontitis hastalarının 38’inde E. gingivalis, üçünde T. tenax ve ikisinde hem E. gingivalis hem de T. tenax birlikte tespit edilmiştir. Gingivitis hastalarının ise 22’sinde E. gingivalis, 2’sinde T. tenax, 1’inde ise E. gingivalis ve T. tenax birlikte bulunmuştur.

Sonuç:

Çalışmamızda periodontitis ve gingivitis hastalarında oral protozoonlar yüksek oranda bulunmuştur. Yeni yapılacak çalışmalarla E. gingivalis ve T. tenax prevalansının belirlenmesi ve özellikle korunma prensiplerine uyulması gerektiği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Entamoeba gingivalis, Trichomonas tenax, Periodontitis, Gingivitis