Özgün Araştırma

Kastamonu İlindeki Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Araştırılması

10.4274/tpd.galenos.2022.28247

  • Enis Fuat Tüfekci
  • Melike Yaşar Duman
  • Büşra Çalışır
  • Çetin Kılınç
  • Ahmet Uzel

Gönderim Tarihi: 23.03.2022 Kabul Tarihi: 28.09.2022 Turkiye Parazitol Derg 2022;46(4):288-292 PMID: 36444403

Amaç:

Toxoplasma gondii (T. gondii), çoğu sıcakkanlı hayvan türünü enfekte eden ve toksoplazmoza neden olan bir protozoon parazitidir. Özellikle gebelik esnasında ortaya çıkan enfeksiyonlar ciddi klinik tablolara yol açabilir. Bu çalışmada, Kastamonu ilindeki gebe kadınlarda T. gondii seroprevalansının retrospektif olarak ortaya konulması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Ocak 2018-Ocak 2022 yılları arası Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'ne başvuran 15-44 yaş arasındaki 1,294 gebenin serum örneklerinde anti-T. gondii IgM ve IgG pozitifliği retrospektif olarak araştırılmıştır. Anti-T. gondii IgM ve IgG birlikte pozitif olan olgularda IgG avidite testi çalışılmıştır.

Bulgular:

Anti-T. gondii IgM ve IgG seropozitifliği sırasıyla %1,1 (n=14) ve %20,3 (n=263) olarak tespit edilmiştir. On bir hastada ise anti-T. gondii IgM ve IgG birlikte pozitif olarak saptanmıştır. Anti-T. gondii IgG avidite test sonuçlarına ulaşılan altı gebeden dördünde düşük avidite, iksinde ise yüksek avidite belirlenmiştir. Anti-T. gondii IgG için, yaş artışı ile birlikte pozitiflik oranının arttığı tespit edilmiştir (p=0,039).

Sonuç:

Kastamonu’da seronegatif gebe sayısı yüksek oranda bulunmuştur. Bu nedenle ilimizdeki anne adaylarının Toksoplazmoza yakalanmamaları adına enfeksiyondan korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmaları önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, IgG, IgM, seroprevalans, Toxoplasma gondii

Tam Metin (İngilizce)