Özgün Araştırma

Kars Yöresindeki Koyunlarda Babesia ve Theileria Türlerinin Moleküler Epidemiyolojisi

10.4274/tpd.galenos.2021.09709

  • Nilgün Aydın
  • Zati Vatansever
  • Mükremin Özkan Arslan

Gönderim Tarihi: 17.04.2021 Kabul Tarihi: 15.12.2021 Turkiye Parazitol Derg 2022;46(1):20-27 PMID: 35232701

Amaç:

Çalışmamızda, Kars yöresinde yetiştirilen koyunlarda Babesia ve Theileria türleri ile vektör kenelerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Ocak-Aralık 2017 tarihleri arasında 960 koyundan kan örnekleri alınmış ve aynı hayvanların üzerinden kene toplanmıştır. Babesia ve Theileria piroplasm DNA’ları reverse line blotting (RLB) yöntemi ile incelenmiştir. Keneler ve kene yumurta kümeleri de Babesia ve Theileriaa türleri yönünden RLB tekniği ile değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Mikroskobik olarak %3,96 (38/960) oranında Theileria spp. piroplasm formları tespit edilmiş olup, Babesia spp. piroplasm formları saptanmamıştır. RLB ile Babesia ve Theileria türlerinin yaygınlığı %35,52 (341/960) olarak tespit edilmiş olup, başlıca Theileria ovis %24,79 (238/960), Theileria spp., %6,15 (59/960), Theileria sp. OT3 %4,27 (41/960) ve Babesia ovis %0,31 (3/960) türleri/genotipleri belirlenmiştir. Araştırmada kene enfestasyonlarının prevalansı %17,5 (168/960) olarak saptanmıştır. Enfeste koyunlarda Dermacentor marginatus %66,31, Haemaphysalis parva %32,73, Haemaphysalis punctata %0,21, Rhipicephalus bursa %0,53 ve Hyalomma marginatum %0,11 türleri identifiye edilmiştir. RLB yöntemi ile yumurta kümeleri veya kene karkaslarının analizinde patojenik türe rastlanmamıştır.

Sonuç:

Bölgede koyunlarda theileriosis etkeni olarak Theileria ovis’in sorumlu tür olduğu tespit edilmiştir. Kene ile enfeste koyunlarda yaygın olarak belirlenen türler ise D. marginatus ve Hae. parva’dır.

Anahtar Kelimeler: Babesia, Theileria, reverse line blotting, koyun, Türkiye

Tam Metin (İngilizce)