Özgün Araştırma

Kars Yöresi Koç ve Koyunlarında Gongylonema pulchrum’un Yayılışı

  • Osman Selçuk ALDEMİR
  • Feyzullah GÜÇLÜ
  • Atilla AKÇA

Gönderim Tarihi: 12.11.2003 Kabul Tarihi: 05.04.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(2):96-99

Bu araştırma Kars yöresi koyunlarında Gongylonema pulchrum’un yayılışının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Farklı yaş gruplarına ait 118 erkek ve 82 dişi olmak üzere toplam 200 baş koyun özefagusu teker teker naylon poşetlere alınmış ve laboratuvara getirilerek G. pulchrum yönünden incelenmiştir. İncelenen 200 özefagus örneğinin 80’inin (% 40) G. pulchrum ile enfekte olduğu tespit edilmiştir. Enfekte hayvanlardan 164’ü (%58.15) erkek ve 118’i (%41.85) dişi olmak üzere toplam 282 adet G. pulchrum elde edilmiştir. Enfekte bir özefagusdan en az 1, en fazla 12 parazit izole edilmiştir. Enfeksiyonun yaş gruplarına ve cinsiyete göre sayısal dağılımının grup içi ve genel istatistiksel değerlendirilmesi SPSS for Windows release bilgisayar programında Khi-kare testi ile yapılmış, bu gruplar arasındaki farklılıkların önemli olmadığı gözlenmiştir (P>0.05).

Anahtar Kelimeler: Gongylonema pulchrum, Kars, Koyun