Olgu Sunumu

Kardiyak Hidatik Kist Operasyonu Sonrası Gelişen Multiple Serebral Kist Hidatik: Olgu Sunumu

10.4274/tpd.galenos.2024.18480

  • İmren Mutlu
  • Ömer Ruşen Koyuncu
  • Yasemin Çakır

Gönderim Tarihi: 26.06.2023 Kabul Tarihi: 17.02.2024 Turkiye Parazitol Derg 2024;48(1):62-65 PMID: 38449370

Zoonotik bir hastalık olan kist hidatik, özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık sorunudur. Kist hidatik tipik olarak karaciğer ve akciğerlerde görülmektedir. Kardiyak ve beyin tutulumu hastalığın nadir görülen tutulumlarıdır. Kardiyak kistler genellikle sol ventrikülde görülmektedir. Beyin tutulumu ise sıklıkla primer serebral kist olarak görülür ve çoğunlukla soliterdir. Ancak kardiyak kistlerin spontan veya iyatrojenik olarak sol ventriküle rüptüre olması sonucu sekonder intraserebral kistler de görülmektedir ve bunlar genellikle multipldir. Bu yazıda, kist hidatiğin iki nadir klinik tutulumunun birlikte görüldüğü bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ekinokokkoz, kist hidatik, zoonozlar

Tam Metin (İngilizce)