Olgu Sunumu

Karaciğer Kist Hidatiğinde Postoperatif Hipernatremi: Bir Olgu Sunumu

  • Ufuk ÇOBANOĞLU

Gönderim Tarihi: 04.12.2007 Kabul Tarihi: 07.02.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(2):167-170

Kist hidatik, özellikle tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu ülkelerde sık görülen, çoğunlukla köpek dışkısı ile insana bulaşan bir sestod olan Echinococcus granulosus’un neden olduğu paraziter bir hastalıktır. Karaciğer kubbesi yerleşimli 7x8cm boyutlarında kist hidatiği olan 48 yaşındaki erkek hasta torakotomi ile opere edildi. Operasyon sırasında karaciğer etrafına hipertonik salin solüsyonu (%15) emdirilmiş spançlar yerleştirildi. Kist içerisine aynı solüsyon skolosidal amaçlı tatbik edildi ve aynı sıvı ile batın içi yıkanarak aspire edildi. Operasyon sonrası ekstubasyonu takiben generalize konvülsiyon geçiren hastanın serum sodyum konsantrasyonu 185 mEq/L bulundu. Bu çalışmanın amacı kist hidatik operasyonlarında skolosidal etkileri nedeniyle kullanılan hipertonik salin solüsyonlarına bağlı gelişebilecek hipernatremi ve buna bağlı nörolojik bulgulara dikkat çekmektir. Anestezi hipernatremiye bağlı nörolojik bulguları gizleyeceğinden operasyon sırasında hastaların serum sodyum seviyeleri dikkatlice izlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Hipernatremi, kist hidatik, tedavi